مناظر طبیعی شهر نقنه نقنه Naghneh

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‏افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

mahshn.com © 2015